SOPIMUSEHDOT

YLEISET OHJELMATOIMITUS- JA MAKSUEHDOT

MAKSUEHDOT

Yritykset ja yhteisöt
Kirjallisesti sovittu laskutussumma laskutetaan ennakkoon toimitettujen tietojen perusteella esityksen jälkeen 10 päivän maksuajalla, ellei pidempää maksuaikaa ole sovittu erikseen. Laskutuslisä 10 euroa lisätään kaikkiin tilauksiin.

Yksityishenkilöt
Kirjallisesti sovittu laskutussumma tulee olla maksettu ja näkyä yrityksen tilllä ennen tilattua esitystä. Laskut toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla. Laskutuslisä 10 euroa lisätään kaikkiin tilauksiin.

YLEISTEN OHJELMATOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN
Seuraavassa esitettyjä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan kaikkiin allekirjoittaneiden osapuolten, ohjelman toimittajan (myöhemmin toimittaja) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin tilaaja) välillä sovittuihin ohjelmatoimituksiin.


OHJELMATOIMITUSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Jollei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun osapuolet ovat suullisesti sopineet ohjelman varaamisesta tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana. Tällöin suullisessakin sopimuksessa noudatetaan näitä yleisiä ehtoja.

KIRJALLISEN VAHVISTUKSEN MERKITYKSESTÄ
Kirjallisen vahvistuksen tarkoituksena on toimia molemmille osapuolille todisteena siitä, mitä on mahdollisesti suullisesti sovittu. Tilaukset vahvistetaan aina sähköpostitse. Mikäli tilaaja ei ole vahvistanut sopimusta toimituskohtaisissa ehdoissa mainittuun määräpäivään mennessä, suullinen sopimus on tästä huolimatta voimassa ellei sitä kirjallisesti irtisanomisehtojen mukaan irtisanota.


SOPIMUKSEN IRTISANOMISMENETTELY
Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä puhelimitse ja molempien osapuolten vahvistamalla sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen sovittua ohjelman ( ensimmäistä ) esityspäivää. Lyhyemmistä tai pitemmistä peruutusajoista voidaan sopia toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.


ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS
Jos sopimuksen teon jälkeen tilaajan taloudelliset olot osoittautuvat esim. viivästyneiden ohjelmasuorituskorvausten perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja tai vaatia vakuutta.

Jos tilaaja kieltäytyy noudattamasta uusia maksuehtoja tai asettamasta vakuutta toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti. Mikäli tilaaja ei kirjallisesti tai faxitse viimeistään ilmoituksesta seuraavana arkipäivänä kieltäydy noudattamasta uusia maksuehtoja, sen katsotaan suostuneen noudattamaan niitä.

Jos tilaaja ei noudata uusia maksuehtoja tai aseta vakuutta tämä tulkitaan sopimusrikkomukseksi, jolloin toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.

Jos sopimuksen teon jälkeen toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen esiintymisvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, tilaajalla on oikeus vaatia vakuus ohjelmatoimituksen toteutumisesta. Mikäli toimittaja ei aseta vakuutta on tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ja tilaajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.


MAKSUEHTOJEN LAIMINLYÖNNIN SEURAUS
Mikäli tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa, toimittajalla ja esiintyjäryhmällä on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.


VEROT, VIRANOMAISMAKSUT, TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA LUVAT
Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että pääsylipputuloista maksetaan tarvittaessa arvonlisävero. Mikäli ohjelmatoimituskorvaus on sidottu pääsylipputuloihin, sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia nettohintoja. Mitään lupamaksuja, veroja, ennakkolippujen myyntipalkkioita tai vastaavia ei voida vähentää ohjelmatoimituskorvauksesta.

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista.

Ohjelmamyynti on tällä hetkellä vapaata arvonlisäverosta ja toimituskohtaiset ohjelmatoimitushinnat ovat arvonlisäverottomia. Mikäli ohjelmatoimitukset tulevat lainmuutoksen tai verotuskäytännön johdosta arvonlisäverollisiksi, arvonlisävero lisätään sopimushintoihin ilman erisopimusta.

Toimistolla on oikeus lisätä esiintymisten hintoihin jälkikäteen sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat muuttuneista työehtosopimuksista, viranomais- tai lakisääteisistä päätöksistä (esim. eläkeprosentit, lakisääteiset sosiaalikulut, jne.) ja joita ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai ottaa huomioon esiintymisten hinnasta sopimisen hetkellä. Toimisto pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista asiakkaalle niin hyvissä ajoin kuin se on mahdollista ja muutosten vaikutus hintaan tiedossa. Tällaisessa tapauksessa näistä syistä johtuva hinnanmuutos ei oikeuta asiakasta sopimuksen purkamiseen, vaan siinä säilyvät normaalit irtisanomisehdot (kohta 4.).


TURVALLISUUS JA VAHINGONVASTUU
Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle tai heidän omaisuudelleen esiintymispaikalla tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa yllä mainittujen vahinkojen varalta.

Tilaaja vastaa niistä vahingoista jotka aiheutuvat esiintyjäryhmään kuuluville henkilöille tai heidän mukanaan tuomalle omaisuudelle siitä lähtien kun kuljetuskalusto on purettu siihen asti kunnes kuljetuskalusto on takaisin lastattu. Toimittajan on huolehdittava siitä, että esiintymisryhmän mukanaan tuoma esiintymisessä käytettävä laitteisto on vakuutettu. Esiintymisessä käytettävään esiintymisryhmän mukanaan tuomaan laitteistoon kohdistuvissa vahingoissa tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Em. vastuunrajoituslauseke ei ole voimassa, jos tilaaja aiheuttaa vahingon tahallisella tai lain vastaisella toiminnalla.

Esiintyjä vastaa itselleen ja laitteistolleen itse aiheuttamistaan vahingoista. Järjestäjä ymmärtää, että toimittaja vastaa vain esiintymisryhmän esiintymisen yhteydessä aiheuttamista vahingoista. Korvausta muista vahingoista tilaaja voi hakea vain kulloinkin syypäältä taholta itseltään.

Tilaaja vastaa siitä, että esiintymispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei käytetä myrkyllisiä tai muutoin terveydelle haitallisia aineita sisältäviä kemiallisia lattialiukasteita.

HUOM! Mikäli järjestyshäiriöitä todetaan tai niiden katsotaan objektiivisesti olevan mahdollisia eikä mahdollisia puutteita korjata, on esiintyjällä oikeus keskeyttää esiintymisensä tai olla kokonaan esiintymättä. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on silti oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon kokonaisuudessaan. Molempien osapuolten tulee yhteisymmärryksessä pyrkiä ratkaisemaan ongelmat niin, että esiintyminen pystytään toteuttamaan.


TILAAJAN ASEMA ESIINTYJÄRYHMÄN JÄSENIIN NÄHDEN
Esiintyjäryhmän jäsenet eivät ole työsuhteessa tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden työnantajan direktiovaltaa. Toimittaja vastaa siitä, ettei tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen esiintyjäryhmän palkkioiden ennakonpidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan maksuvelvoitteista.

Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön.


VAHINGONKORVAUS
Yleinen vahingonkorvausperuste
Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 4 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin kohdan 12 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen määrä seuraavasti:

Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen hinta tai, ohjelmatoimituksen ollessa sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, ko. ohjelmatoimituksen sen hetkinen tavanomainen hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Goodwill-arvoihin ja saamatta jääneiden lipputulojen arviointiin perustuvat vaatimukset eivät sisälly korvattaviin vahinkoihin.
Myöhästyminen

Jos esiintyjäryhmä myöhästyy muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se aiheuttaa ohjelman viivästymisen muttei peruuntumista määrittyy vahingonkorvaus seuraavasti:

Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ja ohjelma jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa sovitun vähimmäisesiintymisvelvoitteen tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta %:a sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus oli sovitusta vähimmäisesiintymisvelvoitteesta. Myös tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen, että vähimmäisesiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.


REKLAMOINTI
Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjatulla kirjeellä seitsemän vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli korvausvaatimusta ei tehdä ajallaan aiheuttaa se puhevallan menetyksen ao. asiassa.


YLIVOIMAISET ESTEET
Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

Yleiset force majeure tapaukset, kuten sota, lakot, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset yms.
Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta tilaajalle on toimitettava todisteena lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta.
Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin kun on kysymys ylivoimaisesta esteestä kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan.

HUOM! Mikäli esiintyminen estyy järjestäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen on järjestäjä siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja olisivat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti jne.


ESIINTYMISEN ÄÄNI- JA KUVATALLENNUS
Esityksen tekijänoikeudet ovat yksinomaan esittäjillä, joten esitystä ei saa ääni- tai kuvatallentaa ilman esittäjien erillistä suostumusta. Tilaaja vastaa siitä, ettei esitystä äänitetä tai kuvata ilman esiintyjien suostumusta. Tilaajan on aktiivisesti tiedotettava tallennuskiellosta ja valvottava, ettei tallentamisvälineitä tuoda esiintymistilaan. Mikäli tilaisuuden aikana havaitaan asiatonta tallentamista, johon tilaaja ei puutu, on esiintyjällä oikeus olla esiintymättä tai keskeyttää jo aloittamansa esitys ja silti toimittajalla on oikeus täyteen palkkioon.


TUOTTEIDEN JA AATTEIDEN MENEKIN EDISTÄMINEN
Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne ja ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä tilaisuudessa pääasiallisesti edistetään jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilaisuuden pitopaikan tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Toimittajan on ilmoitettava ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä ohjelma tai esiintyjä mahdollisesti edistää jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Muussa tapauksessa osapuolet voivat luottaa siihen, että tilaisuuden tarkoitus ei ole edistää minkään tuotteen tai aatteen menekkiä.

Mikäli ilmoitukset on tehty jo suullisen sopimuksen yhteydessä eikä niihin erityisesti puututa, katsotaan ilmoitettujen tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen tilaisuudessa hyväksytyksi.

Esiintyjällä on oikeus myydä tilaisuudessa artistituotteitaan. Tällaista tuotemyyntiä varten on tilaajan osoitettava paikka.


ESIINTYJÄN LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien nimenomaista etukäteistä suostumusta.


MUUTA SOVITTUA
Toimituskohtaiseen sopimukseen liittyy usein liite ( rider ), sen määräykset ovat olennainen osa toimituskohtaista sopimusta. Riderin tulee olla toimituskohtaisen sopimuksen liitteenä jo allekirjoitushetkellä ellei erikseen olla toisin sovittu.

Mikäli tämä sopimus on ristiriidassa toimituskohtaisen sopimuksen tai siihen liittyvän riderin kanssa noudatetaan näissä jäljemmissä olevia ehtoja. Mikäli toimituskohtainen sopimus ja rider ovat ristiriidassa noudatetaan riderissa olevia ehtoja.

Artisti pidättää oikeuden muutoksiin yhtyeen kokoonpanossa ja ohjelmistossa, lukuun ottamatta kappaleita, joista on asiakkaan kanssa nimenomaisesti sovittu.

Tilaajalla ja toimittajalla tulee olla esiintymispaikalla edustajat, joilla on oikeus tehdä päämiehiään velvoittavia sopimuksia.

Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti.


OIKEUSTOIMIPAIKKA
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.


ALLEKIRJOITUSVALTUUDET
Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa- tai yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut joku, jolla ei ole asianmukaista valtuutusta, toimittaja voi joko vaatia tätä allekirjoittanutta henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista tai korvausvelvollisuudetta purkaa sopimuksen noudattamatta irtisanomiselle tarkoitettuja määräaikoja ja vaatia vahingonkorvausta yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.